Nyheter

Nyheter

AQERI – Säljstart av ny lösning för bilverkstäder

Uppdaterad 17-01-24

Aqeri AB har under hösten 2016 tillsammans med en ledande operatör av bilverkstäder testat, anpassat och utvärderat ruggade mobila datorer och plattor. Syftet med projektet har varit att ta fram ett standardiserat professionellt verktyg för fordonsdiagnostik och därmed förbättra kundupplevelsen, servicenivån, produktiviteten samt även verkstädernas lönsamhet och attraktionskraft. Efter avslutad utvärdering har beslut fattats att tillsammans med Aqeri gå vidare och rikta ett erbjudande till samtliga över 2000 verkstäder som är anslutna till gruppen.  

Aqeri tecknar partneravtal med Advantech

Uppdaterad 17-01-12
Aqeri, ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för krävande miljöer och industriell 24/7 drift har tecknat ett flerårigt partneravtal med Advantech. Avtalet innebär att Aqeri kommer att marknadsföra och leverera produkter samt lösningar från Advantech med fokus på Smart Factory och Industry 4.0 till svenska industriföretag.

AQERI får order på 1 MKR

Uppdaterad 17-01-04
Aqeri, ledande svensk leverantör av ruggad dator- och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har mottagit en order avseende MIL-specad utrustning till det indiska försvaret.  Ordervärdet uppgår till cirka 1 MSEK. 

Styrelseledamot entledigar sig själv

Uppdaterad 14-12-22
Styrelsen i Aqeri Holding AB (publ) meddelar härmed med anledning av den fällande domen i Stockholms tingsrätt den 15 december 2014 mot ledamoten Hubert Johansson för otillbörlig marknadspåverkan, att Hubert Johansson, med verkan från idag, entledigar sig själv från aktivt styrelsearbete i bolaget intill dess att den av honom överklagade, och ovan nämnda domen, har prövats i högre instans.

Kallelse till årsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Uppdaterad 14-04-24

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 maj 2014 kl. 17.00 på bolagets kontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.

Aqeri tar startorder på 5 MSEK från ledande amerikanskt försvarsföretag

Uppdaterad 12-10-31

Aqeri, ledande svensk producent av datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har tecknat en startorder på 5 MSEK inom ramen för ett första potentiellt seriekontrakt på 24 MSEK från ett ledande amerikanskt försvarsföretag.

Aqeri får miljonorder från svenskt försvarsföretag

Uppdaterad 12-07-11

Aqeri, ledande leverantör av datorer och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, har erhållit order om 1 MSEK från ett stort svenskt försvarsföretag. Leveransen som sker under tredje kvartalet består av försvarsanpassade datorer.

Stor anslutning till nyemissionen i Aqeri Holding AB (publ)

Uppdaterad 12-06-19

Styrelsen i Aqeri Holding AB fattade den 15 maj 2012, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj, beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 10 508 124 aktier till en kurs av 0,85 kronor per aktie. En (1) gammal aktie berättigade till teckning av sex (6) nya aktier. Teckningstiden löpte mellan den 24 maj – 13 juni 2012. Nyemissionen skulle vid full teckning inbringa ca 9,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Härmed offentliggörs Aqeri Holding AB (publ):s Årsredovisning för 2011, se bifogad pdf

Uppdaterad 12-04-19

Härmed offentliggörs Aqeri Holding AB (publ):s Årsredovisning för 2011, se bifogad pdf.

Manne K A Koerfer utsedd till ny VD för Aqeri Holding AB

Uppdaterad 12-01-16

Aqeris styrelse har efter en noggrann urvalsprocess utsett Manne K A Koerfer till ny VD. Han har sedan våren 2011 varit styrelseledamot i bolaget och sedan den 1:a november tillförordnad VD. Manne tillträder sin nya befattning den 1:a mars och kvarstår till dess i sin nuvarande roll som tf VD. 

Aqeri får ny order om 2 MSEK från Indien

Uppdaterad 11-12-15

Aqeri, ledande leverantör av datorer och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, har återigen erhållit prestigefylld order från indiska försvarsmakten. Ordern på drygt 2 MSEK avser ruggad kommunikationsutrustning baserad på Ciscoprodukter. Enheterna ingår i ett radarsystem för det indiska flygvapnet.

Aqeri sluter avtal med ny distributör i Storbritannien

Uppdaterad 11-07-14

Aqeri AB och Eurotempest UK har slutit ett distributörsavtal där Eurotempest kommer representera Aqeri på den brittiska marknaden. Eurotempest UK, som ingår i Boxholm Technologies AB, tillhandahåller TEMPEST certifierade datorer, tillbehör och tjänster. Kunder är främst försvarsindustrin och myndigheter.

 

Styrelseförändring i Aqeri Holding AB (publ) och nytt datum för bolagsstämma

Uppdaterad 17-04-21
Bolagets styrelseordförande – Göran Starkebo – har aviserat att han utträder ur bolagets styrelse. Bedömningen är att en intressekonflikt har gjort det svårt att förena styrelseuppdraget med övriga åtaganden.
Styrelsen har informerats om att rekryteringsprocessen av en ny styrelseordförande med relevant bakgrund för den operationella verksamhet som bedrivs i Aqeri Holding AB:s dotterbolag pågår.  
Bolagets årsstämma flyttas till nytt datum. 

Härmed offentliggörs Aqeri Holding (publ):s Årsredovisning för 2016, se bifogad pdf

Uppdaterad 17-04-06

Årsredovisningen finns tillgänglig på webbplatsen www.aqeri.com. 

Bokslutskommuniké januari-december 2016 Aqeri Holding AB (publ)

Uppdaterad 17-03-31
  • Order om 6 MSEK gällande MIL-specade servrar till svenska försvaret.
  • Ny VD, Lisen Olander
  • Genombrottsorder till indiskt försvarsprojekt
  • Ökad satsning på Affärsområde Civilt

 

Kallelse till bolagsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Uppdaterad 17-03-30
Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 18.00 på företagets kontor, Domnarvsgatan 7, 163 53 SPÅNGA, i Stockholm. 
 

Aqeri får IP-telefonorder från europeiskt NATO Land

Uppdaterad 17-03-03
Aqeri, ledande svensk leverantör av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har mottagit en startorder avseende MIL-specad IP-telefon till ny kund i ett europeiskt NATO land. Ordervärdet uppgår till cirka 1,5 MSEK. Leveranser kommer att ske under 2017-18.

Aqeri har träffat uppgörelse med bolagets f.d. VD

Uppdaterad 17-02-24
Den utredning om fordringsanspråk mot bolagets tidigare VD Manne Koerfer som omnämns i årsredovisningen för 2015, Sid 14, under rubriken tvister, har nu avvecklats sedan parterna träffat en uppgörelse, varefter parternas mellanhavanden slutligt reglerats. Utgången innebär en kostnad för bolaget om ca 2 MSEK. Beloppet belastar resultatet 2016.
 

Detta meddelande ersätter tidigare under dagen utsända meddelanden: Bokslutskommuniké från Aqeri Holding AB (publ) flyttad till nytt datum

Uppdaterad 17-02-23
Aqeri meddelar att bokslutskommunikén som aviserats att äga rum den 27 februari inte kommer att ske den dagen. Nytt datum för bokslutskommunikén är den 31 mars 2017. 
 

Bokslutskommuniké från Aqeri Holding AB (publ) flyttad till nytt datum

Uppdaterad 17-02-23
Aqeri meddelar att bokslutskommunikén som aviserats att äga rum den 27 februari inte kommer att ske den dagen. Nytt datum för bokslutskommunikén är den 31 mars 2017. 
 

Bokslutskommuniké från Aqeri Holding AB (publ) flyttad till nytt datum

Uppdaterad 17-02-23
Aqeri meddelar att bokslutskommunikén som aviserats att äga rum den 27 februari inte kommer att ske den dagen. Nytt datum är den 6 april.

Aqeri vinner offentlig upphandling till ambulansverksamhet

Uppdaterad 17-02-21
Aqeri vinner offentlig upphandling avseende fordons-, och vårdardatorer till ambulansverksamheten inom Landstinget Dalarna. Ordervärdet uppgår till cirka 2.5 MKR och leverans kommer att ske under det andra kvartalet 2017. Landstinget har option att teckna ett kompletterande underhållsavtal med Aqeri.

AQERI får order på 4 MKR

Uppdaterad 17-01-03
Aqeri, ledande svensk leverantör av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har mottagit en order avseende MIL-specad utrustning. Ordervärdet uppgår till cirka 4 MSEK. Leverans kommer att ske under det första halvåret 2017. 

Aqeri tecknar partneravtal med norska företaget Blinken eFront AS

Uppdaterad 16-12-13
Aqeri, ledande svensk producent av datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har tecknat partneravtal med Blinken eFront AS i Norge.
 
Blinken eFront AS är en del av Blinken Group precis som företagen Blinken AS och Blinken Tools AB. Blinken eFront AS grundades 2003 och erbjuder robust mobil utrustning till den nordiska marknaden.
 

Aqeri lämnar uppdatering avseende bolagets förändringsarbete

Uppdaterad 16-12-06
Aqeri, ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, lämnar en uppdatering avseende det pågående förändringsarbetet i bolaget.
 
Som ett led i bolagets tidigare kommunicerade förändringsarbete realiserar Aqeri idag en årlig besparing om cirka 1 miljon kronor. Kostnadsbesparingen består i att bolagets CFO funktion avvecklas, den anställde lämnar bolaget, och att bolagets behov av ekonomitjänster framöver upphandlas från extern leverantör till väsentligt lägre kostnad för bolaget.

Aqeri AB tecknar order om ca 2 MSEK

Uppdaterad 16-10-13
Aqeri, ledande svensk leverantör av ruggad dator- och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit en beställning avseende MIL-specade servrar för användning i en utmanande miljö. Värdet är ca 2 MSEK och kunden är en internationell försvarskoncern. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2017. 

Aqeri genomför riktad nyemission om 1,995 miljoner kronor

Uppdaterad 16-10-05
Aqeri, ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, förstärker sin finansiella situation genom att bolaget tillförs 1 995 000 kronor genom en riktad emission där ett mandat från årsstämman den 29 juni 2016 utnyttjas.

Ny VD i Aqeri Holding AB (publ)

Uppdaterad 16-10-05
Styrelsen har utsett Lisen Olander till verkställande direktör från 3 oktober 2016. 
 
Bolagets tidigare VD, Jan Israelsson, går nu i ålderspension. Jan Israelsson, som varit med sedan bolagets start, har ett stort kontaktnät och bred erfarenhet. Aqeri gläds åt att Jan, efter att ha lämnat VD rollen, valt att fortsätta vara verksam i bolaget på konsultbasis. 

Aqeri AB tecknar order om ca 6 MSEK

Uppdaterad 16-09-19
Aqeri, ledande svensk producent av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit beställning av ruggade MIL-specade servrar med kringutrustning. Värdet är ca 6 MSEK och slutkunden en svensk försvarsmyndighet. Leverans kommer att ske under kvartal 4 2016. 

Aqeri launches new rugged displays for tough environments

Uppdaterad 16-09-06

Aqeri, Swedish producer of rugged computer and communication equipment for extreme environments, introduces two new in-house developed displays. Aqeri offers a wide range of multi-function rugged LCD displays perfectly suited for Army, Navy, Air Force or other demanding applications that require reliable components to achieve critical operations. The two new displays are designed for use in harsh environments.

Bli kontaktad av Aqeri

 

Kontakta oss:

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda kontakt formuläret eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

Aqeri:  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

 

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda nedanstående formulär eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

För att säkra våra kunders långsiktiga investeringar är vi på Aqeri förberedda att  hantera de situationer som kan uppstå under produkternas livslängd. Vi har en väl utvecklad serviceavdelning för att garantera hög grad av support och tillgänglighet. Till dem kan du vända dig med till med alla frågor rörande reparationer, felaktiga produkter, installationer och befintliga lösningar i behov av service och underhåll.  

Aqeri  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

Bli kontaktad av Aqeri:

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.