Kallelse till bolagsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Uppdaterad 17-03-30
Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 18.00 på företagets kontor, Domnarvsgatan 7, 163 53 SPÅNGA, i Stockholm. 
 
Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 21 april 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 21 april 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.
 
Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga eller e-mail: aktieagare@aqeri.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
 
Dagordning
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av protokollförare 
7. Val av två justerare 
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
    Beslut 
    -att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalans-          
     räkning 
    -dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovis-              
     ningen
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
12. Val av styrelse och revisorer 
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna 
14. Val av valberedning 
15. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och Teckningsoptioner
16. Stämmans avslutande 
 
Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. (P9)
 
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1,5 miljoner aktier. Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 15 259 478 utestående aktier.  (P15)
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Bolagsordningen anger idag att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. En ändring föreslås av innebörd att styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med 0-5 suppleanter. (P11) 
 
Val av revisor 
Styrelsen föreslår att Hellström & Hjelm revision AB, med auktoriserade revisorn Åsa Krokstad som huvudansvarig, att vara revisor i bolaget. (P12) 
 
Val av valberedning 
Styrelsen föreslår att Hubert Johansson väljs att utgöra valberedning. (P14) 
 
Aktieägaren Hubert Johansson föreslår
Bemyndigande emittera aktier och konvertibler
Att årsstämman bemyndigar befintlig och kommande styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller preferensaktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst fyrtio (40) procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 
 
Beslut om ändring av bolagsordningen
A.     Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att styrelsen skall bestå av 1-5 ledamöter med 0-5 suppleanter. 
B.     Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ökas. Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras till att vara lägst 2.627.031 och högst 21.016.248 kronor samt lägst 5.254.062 och högst 42.032.496 aktier.
 
Bemyndigande att erlägga ekonomisk kompensation till de investerare som tecknade aktier i nyemission den 18 mars 2016
Att årsstämman bemyndigar befintlig och kommande styrelse att utge maximalt 1,35 MKR i ekonomisk kompensation till de investerare som på grundval av ett vilseledande beslutsunderlag fattade beslut att investera i bolaget.  Skälet till detta bemyndigande är att det bedöms vara bättre för bolaget att lösa denna potentiella tvist än att bolaget tvingas engagera sig i en tvist/rättegång kopplad till denna fråga.  
 
Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Aqeris hemsida www.aqeri.com samt på Aqeris kontor i Spånga med ovan angiven adress senast från och med den 6 april 2017. Övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att vara tillgängliga på samma sätt senast den 6 april 2017. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.
 
Spånga i mars 2017
AQERI HOLDING AB (publ)
Styrelsen
 

 

Bli kontaktad av Aqeri

 

Kontakta oss:

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda kontakt formuläret eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

Aqeri:  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

 

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda nedanstående formulär eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

För att säkra våra kunders långsiktiga investeringar är vi på Aqeri förberedda att  hantera de situationer som kan uppstå under produkternas livslängd. Vi har en väl utvecklad serviceavdelning för att garantera hög grad av support och tillgänglighet. Till dem kan du vända dig med till med alla frågor rörande reparationer, felaktiga produkter, installationer och befintliga lösningar i behov av service och underhåll.  

Aqeri  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

Bli kontaktad av Aqeri:

Uppdatera Type the characters you see in this picture. Ange tecknen i bilden ovan.  Verifiera med hjälp av ljud.